Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Załatw sprawę w urzędzie

Proszę wybrać interesujący wydział:

Jeżeli w poniższym wykazie nie znaleźli Państwo sprawy, którą chcecie załatwić, prosimy skontaktować się z odpowiednim wydziałem.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

OBYWATEL.GOV.PL - informacje i usługi przyjazne obywatelom

DOKUMENTY WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

Jeżeli chcą Państwo załatwić sprawę związaną z rejestracją pojazdów lub prawem jazdy, on-line można zarezerwować wizytę w Wydziale Komunikacji i Dróg .

REZERWACJA WIZYTY W WYDZIALE KOMUNKACJI

Uwaga

W wybranym dniu należy zgłosić się Wydziale 5 minut przed rezerwowaną godziną. (np. rezerwacja w przedziale godzin 9.30 – 9.45  to w tut. Wydziale należy zgłosić się o godz. 9.25, ponieważ Państwa numerek może zostać wyczytany już o godzinie 9.30. 


 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Nr karty Data modyfikacji Usługa Opis usługi
w załączniku
Dokumenty do pobrania
OK - 01 2017.11.22 Kierowanie dziecka do kształcenia specjalnego  Załącznik Formularz
Word, PDF 
OK - 02 2016.03.09 Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  Załącznik Formularz
Word, PDF 
OK - 03 2017.11.22 Nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej  Załącznik  -
OK - 04 2016.03.09 Rejestracja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia,  których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej  Załącznik  Formularz
  Word, PDF
OK - 05 2016.03.09 Stypendium dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych Załącznik Formularz
 Word, PDF 
OK - 06 2017.11.22 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych  Załącznik Formularz
  Word, PDF 

 

Wydział Architektury i Budownictwa
Nr karty Data modyfikacji Usługa Opis usługi
w załączniku
Dokumenty do pobrania
 AB - 01 2017-01-23  Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę  Załącznik

Formularz
  Word
Oświadczenie
Word

 AB- 02

 2017-01-23 

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na inną osobę  Załącznik

 Formularz
   Word, PDF
Oświadczenie
Word

 AB - 03  2017-01-23  Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozbiórki obiektów  Załącznik

 Formularz
  Word, PDF

 AB - 04 2017-01-23  Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych nie wymagających   pozwolenia na budowę  Załącznik

Komplet załączników:
1) Formularz-zgłoszenie Word
2) Formularz-uzupełnienie-Word
3) Formularz - Word
Oświadczenie
Word

AB - 05 2017-01-23 

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych

Załącznik

Formularz
Word
Oświadczenie
Word

 AB - 06 2017-01-23  Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu  Załącznik  Formularz
  Word
AB - 07  2017-01-23  Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  Załącznik

Formularz 
Word

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Nr karty Data modyfikacji Usługa Opis usługi
w załączniku
Dokumenty do pobrania
GN-01  2016-03-11 Zgłoszenie pracy geodezyjnej Załącznik Formularz
Excel
GN-02 2016-03-11 Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu Załącznik  Formularz
Word
GN-03 2016-03-11 Wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji grumtów i budynków Załącznik  Formularz
Excel
GN-04 2016-03-11 Zmiana w operacie ewidencji gruntów i budynków Załącznik

 Formularz
Word

GN-05 20.09.2014 Aktualizacja klasyfikacji gleboznawczej gruntów Załącznik  
GN-07 20.09.2014 Zwrot nieruchomości wywłaszczonych Załącznik  
GN-08 20.09.2014 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnośc Załącznik  
GN-09 20.09.2014 Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa Załącznik  
GN-10 20.09.2014 Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej. Załącznik  
GN-11 20.09.2014 Zbywanie nieruchomości Powiatu Oleśnickiego w drodze przetargu Załącznik  
GN-12 20.09.2014 Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu Załącznik  
GN-13 20.09.2014 Zbywane nieruchomości Skarbu Państw w drodze bezprzetargowej Załącznik  
GN-14 20.09.2014 Zwrot gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania Załącznik  

 

Wydział Komunikacji i Dróg
Nr karty Data modyfikacji Tytuł Opis usługi
w załączeniu
Dokumenty do pobrania
KD - 01 2016-04-22 Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela pojazdu  Załącznik  
KD - 02 2016-04-22 Wydanie decyzji na nadanie i umieszczenie cechy identyfikacyjnej na nadwoziu, podwoziu (ramie), silniku pojazdu lub wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej  Załącznik  
KD - 03 2016-04-22 Przywrócenie cofniętych praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem   Załącznik  
KD - 04 2016-04-22 Rejestracja pojazdu Załącznik  
KD - 05 2016-04-22 Dokonywanie wpisu do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora  Załącznik  
KD - 06 2016-04-22 Wpis do rejestru ośrodków prowadzących szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych  Załącznik  
KD - 07 2016-04-22 Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób fizycznych Załącznik  
KD -08 2016-04-22

Wydawanie wtórników praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem z powodu utraty, zniszczenia dokumentu lub zmiany danych w posiadanym dokumencie

Załącznik  
KD - 09 2016-04-22 Zmiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika  Załącznik  
KD - 10 2016-04-22

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami

Załącznik  
KD - 11 2016-04-22

Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem

Załącznik  
KD -12 2016-04-22

Wymiana praw jazdy, pozwoleń do kierowania tramwajem

Załącznik  
KD - 13 2016-04-22

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na prawo jazdy polskie

Załącznik  
KD- 14 2016-04-22 Wyrejestrowanie pojazdu Załącznik  
KD -15 2016-04-22 Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym  Załącznik  
KD - 16 2016-04-22 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Załącznik  
KD - 17 2016-04-22 Zmiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej  Załącznik  
KD-- 18 2016-04-22 Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego Załącznik  
KD - 19 2016-04-22 Zwrot zatrzymanych praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem Załącznik  

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Nr karty Data modyfikacji Usługa Opis usługi
w załączeniu
Dokumenty do pobrania
SO 01 2016 - 03 -16 Wydawanie zezwolenia na przewóz zwłok i szczątków ludzkich Załącznik  Formularz
  Word, PDF
SO 02 2016 - 05 - 20 Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Załącznik

Formularz
Word 

 

Wydział Środowiska i Nieruchomości
Nr karty Data modyfikacji Usługa Opis usługi
w załączeniu
Dokumenty do pobrania
SR - 1 2015-11-10 Wydanie pozwolenia wodnoprawnego Załącznik  
SR - 2 2015-11-10 Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Załącznik  
SR - 3 2015-11-10 Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Załącznik  
SR - 4  2015-11-10 Zgłoszenie sprzętu pływającego  Załącznik Formularz
  Word, PDF 
SR - 5 2015-11-10 Wydawanie kart wędkarskich Załącznik  
SR - 6 2015-11-10 Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy Załącznik  Formularz
   Word, PDF
SR - 7 2015-11-10 Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin nieobjętych własnością górniczą Załącznik  
SR - 8 2015-11-10 Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji. Załącznik  
SR - 9 2015-11-10 Wydawanie zezwolenia na transport odpadów Załącznik  
SR - 10 2015-11-10 Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów Załącznik  
SR - 11 2015-11-10

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Załącznik  

 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl