Strona Projektów Unijnych w Starostwie Powiatowym w Ole?nicy Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Powiat Oleśnicki Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalny Kanał
START  |   CIASTECZKA-INFORMACJE  |   MAPA STRONY  |   KONTAKT
Wysoki kontrast
Logo Powiatu Zdjęcie
 
Powiat
Starostwo
Kultura
Edukacja
Turystyka
Akty prawne

Otwarty nabór partnera do projektu w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Oleśnicki ogłasza otwarty nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 10.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

 

Powiat Oleśnicki, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji  programów  w  zakresie  polityki  spójności  finansowanych  w  perspektywie finansowej  2014-2020  (Dz.U. z  2017r., poz. 1460 ze zm.),  ogłasza  otwarty  nabór  na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach poddziałania 10.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020,  którego  Liderem  będzie  Powiat Oleśnicki.

W ramach postępowania wyłoniony zostanie jeden partner. Organizator naboru zastrzega możliwość odwołania naboru i/lub odstąpienia od nawiązania partnerstwa.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu polegającego na zwiększeniu równego dostępu do wysokiej jakości edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Oleśnickiego leżących na terenie ZIT WrOF, zgodnie z regulaminem konkursu dla Działania 10.2.2.  

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

1.    Zgodność misji/profilu potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

2.    Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).

3.    Doświadczenia w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym przede wszystkim realizowanych w partnerstwie z instytucją publiczną, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu.

4.   Doświadczenie w realizacji projektów w obszarze edukacji, skierowanych do uczniów i nauczycieli, związanych ze wsparciem kompetencji kluczowych w formie m.in. zajęć pozaszkolnych (w tym zajęć edukacyjnych na wyższej uczelni).

5.    Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i kosztorys przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.

6.    Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości.

 

Sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na wyłonienie partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 10.2.1 RPO WD 2014-2020do dnia 4 czerwca 2018 r. do godz. 10.00 na adres:

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

ul. Słowackiego 10

56-400 Oleśnica

 

Oferty mogą być dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera.

W przypadku ofert wysłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodności z oryginałem

osoby do kontaktu w sprawie naboru:

1.    Małgorzata Iwańska  - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, tel. 71 314 01 21 oswiata@powiat-olesnicki.pl

2.    Marta Pituła  Naczelnik Wydziału Rozwoju, tel. 71 314 01 61 fundusze@powiat-olesnicki.pl

 

Organizator naboru nie ponosi kosztów przygotowania oferty i nie zwraca nadesłanych ofert.

 

Formularz oferty

Regulamin naboru

powrót do aktualności

2018-05-11 Przeslij link Wyświetleń: 242

DANE KONTAKTOWE:

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
ul. J. Słowackiego 10
 56- 400 Oleśnica

tel. 71 314 01 14
tel. 71 314 01 11
fax 71 314 01 10

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

bierutów bądź dziadowa gmina herb kłoda miasto międzybórz oleśnica sprostowania starosta syców twardogóra współpraca wydziały biblioteka dokumenty dożynki flaga geodezja komisje koncert koncerty konsumentów odpowiedzi oświadczenia powiat prasowe projekty przdszkole przetargi przygotowany publiczne rada rekrutacja rzecznik sesja starosta starostwo wicestarosta zamówienia zarząd

Wykonanie: eMKA Interactive (c) 2007-2015